Skip to content

Project

Our selected projects
<Showing Projects>
<Studio> <>
ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ที่ทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล

Data-storytelling media established to promote democratic ideas in Thailand, while encouraging data-driven discussion and information sharing.